Prawo Zjednoczonej Federacji Mikrosławii - Kodeks Karny

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ:

Aby dla dobra wspólnego zachować pokój i ład wewnętrzny oraz niezawisłość państwową mieszkańcy Królestwa Morinii zobowiązani są przestrzegać prawa. Ten kto na terytorium Królestwa Morinii popełnia czyn zabroniony w czasie obowiązywania ustawy, kto popełnia czyn zabroniony umyślnie i czyn ten jest mu udowodniony, podlega karze. Kto dobrowolnie odstąpi od dokonania czynu zabronionego, nie podlega karze. Kto popełnia czyn zabroniony nieumyślnie, będąc niepoczytalnym lub w obronie koniecznej, nie podlega karze. Kto planuje dokonanie czynu zabronionego, ale nie dokona go, nie podlega karze. Kto podżega do dokonania czynu zabronionego podlega karze. Prawo nigdy nie działa wstecz. Nie ma możliwości uchylania się od jego przestrzegania. Jeśli poszkodowanym nie jest Królestwo Morinii ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

CZEŚĆ PIERWSZA - kary, które można zasądzić w przypadku popełnienia czynu zabronionego

CZĘŚĆ DRUGA - czyny karalne

Przestępstwa przeciwko Królestwu Morinii

Kto powodowany przez osoby trzecie lub dla własnej korzyści podejmuje działania mające na celu usunięcie lub zmuszenie do złożenia obowiązków konstytucyjne organy władzy podlega karze banicji.

Kto podejmuje działania mające na celu pozbawienie Królestwa Morinii całości lub części jego terytorium lub zmianę w sposób bezprawny konstytucyjnego ustroju państwa podlega karze banicji.

Kto podejmuje działania mające na celu pozbawienie Królestwa Morinii niepodległości podlega karze banicji.

Kto dokonuje działań dywersyjnych na terytorium Królestwa Morinii, na wodach terytorialnych do niego należących, w przestrzeni powietrznej lub w instytucjach Królestwa Morinii znajdujących się poza jego granicami podlega karze banicji.

Kto składa przysięgę na wierność obcemu państwu, jego rządowi, organizacjom wywiadowczym lub armii, lub przynależy do organizacji, którego celem jest działanie na szkodę Królestwa Morinii.

Kto gromadzi informacje w celu przekazania ich obcemu państwu, organizacji lub osobom, które tych informacji otrzymać nie powinny lub mają na celu wykorzystać je przeciwko Królestwu Morinii podlega karze banicji.

Kto podczas wojny opuści armię Królestwa Morinii, a następnie wspomagać będzie armię wroga lub będzie dostarczał informacje wrogiemu wywiadowi w celu osiągnięcia osobistej korzyści lub w innym celu podlega karze banicji.

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, prawu i Konstytucji Królestwa Morinii

Kto świadomie wykorzystuje luki prawne do osiągnięcia osobistej korzyści lub w innym celu podlega karze pozbawienia wolności do 3 miesięcy.

Kto utrudnia lub udaremnia działanie organów wymiaru sprawiedliwości podlega karze pozbawienia wolności do 3 miesięcy.

Kto składa fałszywe zeznania jako świadek podlega karze pozbawienia wolności do 3 miesięcy.

Kto zaciera ślady popełnienia przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności do 3 miesięcy.

Kto zataja dowody winy lub niewinności oskarżonego lub tworzy i ujawnia fałszywe podlega karze pozbawienia wolności do 3 miesięcy.

Kto powiadamia o przestępstwie, posiadając wiedzę, że do niego nie doszło podlega karze pozbawienia wolności do miesiąca lub karze grzywny.

Kto nie respektuje i uchyla się od wykonania prawomocnego wyroku sądu podlega karze pozbawienia wolności do 3 miesięcy.

Kto wszelkimi sposobami dąży do bezprawnej zmiany porządku konstytucyjnego lub zniesienia praw podlega karze pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Przestępstwa przeciwko życiu

Kto dopuszcza się fizycznej eliminacji innej osoby z premedytacją i będąc w pełni poczytalnym podlega karze pozbawienia wolności od 9 do 12 miesięcy lub karze banicji.

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Kto z premedytacją wykrada, ujawnia lub w inny sposób wykorzystuje tajemnice państwowe lub wojskowe, zmusza do ich ujawnienia lub zataja wobec osoby uprawnionej, lecz nie sprawia to szczególnego zagrożenia dla państwa podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy.

Kto z premedytacją wykrada, ujawnia lub w inny sposób wykorzystuje tajemnice państwowe lub wojskowe, zmusza do ich ujawnienia lub zataja wobec osoby uprawnionej i sprawia to szczególne zagrożenie dla państwa podlega karze pozbawienia wolności od 6 do 12 miesięcy lub karze banicji.

Kto z premedytacją wykrada, ujawnia lub w inny sposób wykorzystuje tajemnice handlową, służbową lub inną tajemnicę, zmusza do ich ujawnienia lub zataja wobec osoby uprawnionej podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy.

Kto uzyskuje lub modyfikuje informacje nie będąc osobą uprawnioną podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy. Jeśli ten czyn spowoduje zagrożenie dla państwa, władz lub jego porządku prawnego oraz pokoju wewnętrznego i zewnętrznego osoba, która go popełni podlega karze pozbawienia wolności od 9 do 12 miesięcy lub karze banicji.

Przestępstwa przeciwko tożsamości i dokumentom

Kto fałszuje dokument lub (i) używa go jako prawdziwy podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy.

Kto zataja prawdziwe informacje, które mają zostać umieszczone na dokumencie podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy.

Kto używa fałszywych danych należących do innej osoby podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy.

Przestępstwa przeciwko mieniu publicznemu i prywatnemu

Kto dopuszcza się kradzieży lub przywłaszczenia mienia podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 9 miesięcy, karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Kto zbywa, nabywa lub używa rzecz pochodzącą z przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 3 miesięcy.

Kto uchyla się od płacenia należności wobec państwa podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy.

Kto uchyla się od płacenia należności wobec osoby fizycznej lub prawnej podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 6 miesięcy.

Kto działa na szkodę osoby fizycznej lub prawnej podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy.

Kto udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy.

Kto udaremnia, utrudnia lub w inny sposób działa na szkodę instytucji zajmującymi się obrotem pieniędzmi podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 9 miesięcy.

Kto nie będąc do tego upoważnionym modyfikuje informacje systemów bankowych, gospodarczych, spółek skarbu państwa lub innych należących do Królestwa Morinii podlega karze pozbawienia wolności od 9 do 12 miesięcy lub karze banicji.

Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i samorządowym

Kto wprowadza w błąd funkcjonariusza państwowego, a przez to także Królestwo Morinii podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 3 miesięcy.

Kto znieważa lub publicznie pomawia funkcjonariusza państwowego podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 3 miesięcy.

Kto publicznie pomawia przedstawiciela władzy państwowej lub samorządowej podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 3 miesięcy.

Kto pełni obowiązki funkcjonariusza państwowego nie będąc do tego uprawnionym podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 6 miesięcy.

Kto wykorzystując pełnioną funkcję publiczną przyjmując korzyść majątkową podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy oraz może otrzymać zakaz pełnienia funkcji publicznych do 9 miesięcy.

Kto wykorzystuje pełnioną funkcję publiczną w celu szkodzenia innej osobie fizycznej lub prawnej podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy oraz może otrzymać zakaz pełnienia funkcji publicznych do 9 miesięcy.

Kto deklaruje wykonanie swoich obowiązków tylko po przyjęciu korzyści majątkowej lub obietnicy jej otrzymania podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy oraz może otrzymać zakaz pełnienia funkcji publicznych do 9 miesięcy.

Kto podżega do przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy oraz może otrzymać zakaz pełnienia funkcji publicznych do 6 miesięcy.

Kto szantażem zmusza inną osobę fizyczną lub prawną do wręczenia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 9 miesięcy oraz może otrzymać stały zakaz pełnienia funkcji publicznych lub do 12 miesięcy.

Kto przekracza swoje kompetencje lub dopuści się zaniedbania obowiązków podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 6 miesięcy oraz może otrzymać zakaz pełnienia funkcji publicznych do 9 miesięcy.

Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Kto publicznie znieważa usankcjonowany prawnie związek religijny, jego wyznawców, dogmaty lub obiekt kultu, utrudnia lub zabrania wykonywania obrzędów podlega karze grzywny lub (i) ograniczenia wolności.

Przestępstwa przeciwko wolności osobistej i godności

Kto nie będąc do tego uprawnionym utrudnia lub uniemożliwia innej osobie wyrażanie opinii, publicznie ją pomawia, znieważa lub stosuje wobec niej szantaż podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 3 miesięcy lub karze ograniczenia wolności lub (i) grzywny.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu i porządkowi

Kto publicznie podżega do łamania prawa, prowokuje zamieszki lub czyni inne przedsięwzięcia, które mogą zagrażać bezpieczeństwu publicznemu podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 6 miesięcy lub karze ograniczenia wolności.

Kto publicznie nawołuje do zniesienia porządku konstytucyjnego, usunięcia władz lub dokonania innych czynów zabronionych podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy lub karze ograniczenia wolności.

Kto publicznie wyraża aprobatę wobec popełnionego czynu zabronionego podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 6 miesięcy lub karze ograniczenia wolności.

Kto uszkodzi mienie publiczne lub prywatne podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 3 miesięcy lub karze ograniczenia wolności lub (i) karze grzywny.

Kto zbezcześci pomnik lub miejsce pamięci podlega karze pozbawienia wolności od miesiąca do 3 miesięcy lub karze ograniczenia wolności lub (i) karze grzywny.

CZĘŚĆ TRZECIA - wykonywanie kar

Osoba pełniąca funkcje publiczne zostaje zwolniona z ich pełnienia jeśli zostanie skazana na karę ograniczenia lub pozbawienia wolności, o ile nie zostanie jej to zabronione może pełnić te funkcje po odbyciu kary.

Upomnienie: Do osoby ukaranej upomnieniem jest wysyłana specjalna wiadomość, w której zawarta jest informacja o błędach i wykroczeniach popełnionych przez tę osobę i wezwanie do zmiany zachowania.

Grzywna: Osoba ukarana grzywną musi wpłacić karę pieniężną ustaloną przez sąd, proporcjonalną do przestępstwa popełnionego przez tę osobę.

Odebranie majątku: W szczególnych przypadkach, gdy majątek danej osoby pochodzi z przestępstwa może on zostać odebrany na korzyść skarbu państwa. Osoba ta nie ma prawa żądać jego zwrotu.

Pozbawienie wolności: Osoba skazana na tę karę dostaje zakaz wypowiadania się na forum i liście dyskusyjnej, jej adres zamieszkania zostaje zmieniony na adres więzienia do czasu zakończenia odbywania kary, nie może również głosować w ankietach i sondach.

Ograniczenie wolności: Osoba skazana na tę karę nie może zmieniać miejsca zamieszkania oraz wypowiadać się na liście dyskusyjnej i na forum.

Banicja: Profil skazańca jest usuwany, usuwa się jego adres poczty, traci wszystkie ordery, tytuły. Kara jest wykonywana w okresie miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, w tym czasie Król może skorzystać z prawa łaski.

Daniel Saryoni, Skrijat Wszechsławii

Poprawny XHTML 1.0 Strict! Poprawny CSS!