Prawo Zjednoczonej Federacji Mikrosławii - Konstytucja Królestwa Morinii

PREAMBUŁA

Ja, Daniel Maksymilian, król Morinii, w imieniu narodu morińskiego, ustanawiam niniejszą konstytucję dla zachowania suwerenności i praworządności Królestwa Morinii oraz w celu ochrony praw jego mieszkańców.

ROZDZIAŁ I - Królestwo Morinii

Art. 1

Królestwo Morinii jest państwem niepodległym oraz praworządnym. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa.

Art. 2

Królestwo Morinii dba o bezpieczeństwo swoich obywateli oraz osób przebywających na terenie Królestwa Morinii, ale nie będących jego obywatelami, zapewnia przestrzeganie praw człowieka.

Art. 3

Władza zwierzchnia należy do Narodu.

Art. 4

Organami władzy wykonawczej są Król oraz Rząd.

Art. 5

Organem władzy ustawodawczej jest Senat.

Art. 6

Organami władzy sądowniczej są niezależne, bezstronne, samodzielne sądy i trybunały.

Art. 7

Najwyższą wartością jest Naród oraz Królestwo Morinii.

Art. 8

Królestwo Morinii przestrzega wiążącego je prawa międzynarodowego.

Art. 9

Królewskie Siły Zbrojne strzegą niepodzielności terytorium i nienaruszalności granic Królestwa Morinii.

Dowódcą Królewskich Sił zbrojnych jest Król Morinii, któremu z uwagi na pełnioną funkcję przysługuje najwyższy stopień wojskowy. Królewskie Siły Zbrojne są zobowiązane zachowywać neutralność w kwestiach politycznych.

Art. 10

Językiem urzędowym Królestwa Morinii jest język polski.

Art. 11

Godłem państwowym Królestwa Morinii jest złoty Orzeł Salicki, który jest umieszczony na trójkolorowej, błękitno-biało-zielonej tarczy herbowej. Tarczę herbową wieńczy złota korona królewska.

Art. 12

Barwami Królestwa Morini są kolory błękitny, biały, zielony oraz zółty.

Art. 13

Hymnem państwowym Królestwa Morinii jest Pieśń Morinii.

Art. 14

Godło, Flaga oraz Hymn Królestwa Morinii podlegają ochronie prawnej.

Art. 15

Stolicą Królestwa Morinii jest Moarrac.

Rozdział II - Król Morinii

Art. 16

Na tronie Królestwa Morinii może zasiadać tylko jeden monarcha narodowości morińskiej, który nie ponosi odpowiedzialności przed Senatem.

Art. 17

Stoi na straży przestrzegania Konstytucji.

Art. 18

Desygnuje i odwołuje Rząd.

Art. 19

Kieruje polityką zagraniczną państwa.

Art. 20

Powołuje sędziów i komisarzy Sądu Królewskiego.

Art. 21

Ratyfikuje lub wetuje ustawy Senatu.

Art. 22

Ratyfikuje i wypowiada sojusze, rozejmy, traktaty i umowy międzynarodowe.

Art. 23

Posiada prawo prowadzenia kampanii wojennej.

Art. 24

Jest Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

Art. 25

W czasie pokoju sprawuje władzę nad Siłami Zbrojnymi Królestwa Morinii przy pomocy Podkanclerza Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Art. 26

W czasie wojny mianuje oraz odwołuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych.

Art. 27

Ustawy:

 1. Posiada prawo inicjatywy ustawodawczej.
 2. Ma prawo wydawać dekrety z mocą ustawy.

Art. 28

Zarządza wybory i referenda.

Art. 29

Ustanawia i nadaje ordery, odznaczenia, awanse w instytucjach państwowych i armii oraz tytuły szlacheckie.

Art. 30

W przypadku zagrożenia istnienia państwa, rozkładu systemu politycznego lub jego nieprawidłowego działania Król może zarządzić stan wyjątkowy lub stan wojenny. Na czas trwania stanu wyjątkowego lub wojennego może zawiesić swobody konstytucyjne.

Art. 31

Może uchylić rozporządzenie Rządu.

Art. 32

Posiada prawo powołać prezesa Morińskiego Banku Narodowego, jeśli Senat nie zrobi tego w ciągu 10 dni od złożenia obowiązków przez poprzednika.

Art. 33

Może wyrazić zgodę na zmianę Konstytucji.

Art. 34

Przyjmuje lub odrzuca wnioski o nadanie obywatelstwa.

Art. 35

Posiada prawo abdykacji.

Art. 36

Powołuje Rektorów państwowych uczelni.

Art. 37

Sprawuje władzę dożywotnio lub do abdykacji.

Art. 38

Ze środków publicznych utrzymuje, powołuje i odwołuje Dwór Królewski.

Art. 39

Posiada prawo łaski, amnestii oraz abolicji wobec skazanych.

Art. 40

Posiada prawo dostępu do wszystkich tajemnic państwowych.

Art. 41

Powołuje i Odwołuje Gubernatorów.

Art. 42

Król jest najwyższym przedstawicielem Królestwa Morinii.

Art. 43

Przed ratyfikowaniem ustawy, traktatu lub umowy międzynarodowej może poprosić Sąd Królewski o sprawdzenie jej zgodności z Konstytucją.

Art. 44

W razie niedyspozycji Król może powierzyć część obowiązków Regentowi, któremu przysługują prawa z art. 19, 21, 24, 25, 35.

Art. 45

Funkcję Regenta sprawuje osoba wyznaczona przez Króla, w przypadku niezdolności monarchy do wyznaczenia Regenta, funkcję tę pełni Palatyn.

Art. 46

Wydaje dekrety na podstawie posiadanych kompetencji.

Art. 47

Urząd Króla Morinii jest dziedziczny. Przekazywany jest w odpowiedniej kolejności: na najstarszego przysposobionego płci męskiej; na pozostałych przysposobionych płci męskiej (od najstarszego); w razie braku potomstwa na krewnych linii bocznej płci męskiej.

Art. 48

W przypadku wygaśnięcia dynastii królewskiej wyboru następcy dokonuje Senat. Pretendent do tronu musi być wybierany ze stanu szlacheckiego. Kandydatura może zostać zgłoszona przez uprawnionego do czynnego udziału w elekcji. Uprawniony do wzięcia biernego udziału w elekcji może zgłosić swoją kandytaturę osobiście. Jeśli w pierwszej turze elekcji jeden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 procent głosów, należy zorganizować drugą turę, w której bierze udział dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilością głosów w pierwszej turze, a Królem zostaje ten kandydat, który uzyska w niej większą ilość głosów.

Art. 49

Elekcja musi zostać zorganizowana do 14 dni od zakończenia panowania przez Króla, nie może trwać dłużej niż 7 dni, a Elekt musi zostać zaprzysiężony do 7 dni od zakończenia elekcji.

Rozdział III - Senat

Art. 50

Senat składa się z czterech senatorów wybieranych w wyborach tajnych, pośrednich, równych, proporcjonalnych oraz powszechnych.

Art. 51

Kadencja Senatu trwa trzy miesiące.

Art. 52

Do zasiadania w Senacie jest uprawniony każdy obywatel moriński.

Art. 53

Obrady Senatu muszą zostać zwołane w okresie 7 dni od dnia zakończenia wyborów.

Art. 54

Obrady Senatu są zwoływane w pierwszą sobotę każdego miesiąca i trwają dwa tygodnie.

Art. 55

Wybory do Senatu zarządza Król Morinii.

Art. 56

Ważność wyborów do Senatu stwierdza Sąd Królewski.

Art. 57

Złożenie mandatu senatorskiego z woli Senatora przed upływem kadencji Senatu następuje w obecności wszystkich Senatorów podczas trwania planowych obrad Senatu.

Art. 58

Skrócenie kadencji Senatu może nastąpić w określonych przypadkach:

 1. Po przyjęciu zwykłą większością głosów uchwały Senatu o samorozwiązaniu.
 2. Na drodze referendum decyzją większości głosów biorących w nim udział obywateli, jeżeli frekwencja wyniosła co najmniej 50%. Referendum w sprawie skrócenia kadencji Senatu może zostać zwołane na wniosek 25% uprawnionych do głosowania obywateli.
 3. W razie wygaśnięcia, złożenia lub odebrania mandatów senatorskich co najmniej połowie Senatorów.
 4. Senat musi zostać rozwiązany przez Króla Morinii jeżeli nie uchwali ustawy budżetowej w okresie do miesiąca przed zakończeniem bieżącego roku budżetowego.

Art. 59

 1. Pracami Senatu kieruje Princeps wybierany spośród Senatorów zwykłą większością głosów. Przysługują mu takie same uprawnienia jak pozostałym Senatorom. W razie nieobecności Princepsa Senatorowie większością zwykłą głosów wybierają Jego zastępcę na początku obrad.
 2. W celu udoskonalenia sposobu prowadzenia obrad i uczestnictwa w nich Senat jest zobowiązany do ustalenia regulaminu obrad.

Art. 60

Inicjatywę ustawodawczą posiadają: Król, każdy Senator oraz każdy obywatel moriński.

Art. 61

Zmiana Konstytucji może nastąpić w określonych przypadkach:

 1. Decyzją zwykłej większości głosów Senatu jeżeli inicjatywa pochodzi z Senatu lub od Króla.
 2. Na drodze referendum decyzją większości głosów biorących w nim udział obywateli, jeżeli frekwencja wyniosła co najmniej 75%. Referendum w sprawie zmiany Konstytucji może zostać zwołane na wniosek 25% uprawnionych do głosowania obywateli lub na wniosek Króla.
 3. Zmiana Konstytucji musi zostać zatwierdzona przez Króla.

Król ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę Konstytucji bez podawania powodu.

Art. 62

Senat podejmuje decyzje zwykłą większością głosów senatorskich.

Do uzyskania kworum niezbędna jest liczba conajmniej 2 Senatorów obecnych na obradach.

Art. 63

Osoba Senatora jest chroniona immunitetem. Senator nie może zostać aresztowany lub pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeżeli nie został wcześniej pozbawiony immunitetu przez Senat, Sąd Królewski lub nie zrzeknie się go dobrowolnie.

Art. 64

Referendum może zostać zwołane:

 1. Na wniosek 25% uprawnionych do głosowania obywateli.
 2. Na wniosek Króla Morinii.
 3. Na wniosek Senatu większością głosów.

Art. 65

Proces legislacyjny:

 1. Podczas obrad Senatu Princeps przedstawia Senatorom projekt ustawy, jeżeli autorem projektu ustawy nie jest Senator.
 2. Jeżeli autorem projektu ustawy jest Senator jest on zobowiązany do przedstawienia pozostałym Senatorom projektu ustawy.
 3. Po przedstawieniu projektu ustawy Senatowi następuje głosowanie.
 4. Jeżeli ustawa została przyjęta w okresie do trzech dni od czasu głosowania musi być ona dostarczona Królowi Morinii, który może ją zatwierdzić lub zawetować.
 5. Ustawa wchodzi w życie po siedmiu dniach od zatwierdzenia przez Króla.

Art. 66

Senat powołuje prezesa Morińskiego Banku Narodowego w ciągu 10 dni od złożenia obowiązków przez poprzednika.

Art. 67

Senat składa wnioski do Króla lub pod obrady o nadanie lub ustanowienie odznaczeń, orderów, awansów w instytucjach państwowych lub tytułów szlacheckich.

Art. 68

Senat może odrzucić królewski dekret z mocą ustawy zwykłą większością głosów, w okresie siedmiu dni od jego wydania.

Rozdział IV - Rząd

Art. 69

Szefem Rządu Królestwa Morinii jest Kanclerz. Rząd składa się z Podkanclerzy, z których każdy może zostać odwołany na decyzją Senatu, lub przez Króla Morinii na wniosek Kanclerza.

Art. 70

Rząd prowadzi politykę zewnętrzną i wewnętrzną w porozumieniu z Królem Morinii, pod jego nadzorem i kierownictwem.

Art. 71

Senat może wyrazić wotum nieufności dla ministra lub całego Rządu. W przypadku wyrażenia wotum nieufności dla Kanclerza Rząd ulega rozwiązaniu. Do wyrażenia wotum nieufności niezbędne jest uzyskanie kwalifikowanej większości w Senacie.

Art. 72

Rząd tworzy partia, która zwycięży w wyborach.

Art. 73

Wotum nieufności na drodze referendum mogą wyrazić obywatele Królestwa Morinii. decyzją większości głosów biorących w nim udział, jeżeli frekwencja wyniosła co najmniej 75%. Referendum w sprawie wyrażenia wotum nieufności może zostać zwołane na wniosek 50% uprawnionych do głosowania obywateli lub na wniosek Króla.

Art. 74

Senator oraz Gubernator mają prawo skierować zapytanie lub interpelację do Króla, kanclerza, ministra lub prezesa Morińskiego Banku Centralnego. Odpowiedź na interpelację lub zapytanie musi zostać udzielona w ciągu dziesięciu dni.

Art. 75

Rząd tworzy projekty ustaw, które Kanclerz w ma obowiązek przedstawić Senatowi.

Art. 76

Rząd tworzy projekt ustawy budżetowej, który Kanclerz ma obowiązek przedstawić Senatowi, który może uchwalić ustawę budżetową decyzją większości głosów.

Art. 77

Rząd ma prawo poprosić Króla o wprowadzenie stanu wyjątkowego lub wojnnego w wypadkach określonych w art. 30.

Art. 78

Rząd ma prawo wnosić o nadanie lub ustanowienie odznaczeń, orderów, awansów w instytucjach państwowych lub tytułów szlacheckich.

Rozdział V - Wymiar sprawiedliwości

Art. 79

Organem władzy sądowniczej jest Sąd Królewski.

Art. 80

Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Art. 81

Każdy oskarżony ma prawo do złożenia apelacji.

Art. 82

Osoba Sędziego jest chroniona immunitetem. Sędzia nie może zostać aresztowany lub pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeżeli nie został wcześniej pozbawiony immunitetu przez Senat lub nie zrzeknie się go dobrowolnie.

Art. 83

Sądy wydają wyroki w imieniu Królestwa Morinii.

Art. 84

Sędziowie są nieusuwalni, niezawiśli oraz nie mogą brać czynnego udziału w życiu politycznym, ani prowadzić innej działalności publicznej.

Art. 85

Sąd Królewski:

 1. W skład Sądu Królewskiego wchodzi jeden sędzia.
 2. Sędziów Sądu Królewskiego powołuje Senat Królestwa Morinii.
 3. Okres sprawowania funkcji Sędziego Sądu Królewskiego wynosi sześć miesięcy. Ta sama osoba może sprawować funkcję sędziego lub komisarza ponownie przez trzy kadencje.
 4. Pełni funkcję sądu apelacyjnego, trybunału konstytucyjnego oraz sądu administracyjnego. Rozpatruje postępowania cywilne i karne.
 5. Siedzibą Sądu Królewskiego jest Moarrac

Art. 86

Sąd Królewski stwierdza legalność wyborów do Senatu.

Rozdział VI - Wolności, prawa, obowiązki, obywatelstwo

Art. 87

Przyrodzona godność oraz równe i niezbywalne prawa człowieka są podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju, a ich poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 88

Wolność oraz nietykalność osobista człowieka podlega ochronie prawnej.

Art. 89

Wszyscy obywatele Morinii są równi wobec prawa i muszą być równo traktowani przez władze publiczne.

Art. 90

Wolności Konstytucyjne mogą być zawieszone tylko podczas trwania stanu wyjątkowego lub stanu wojennego i może je zawiesić tylko Król Morinii.

Art. 91

Każdy obywatel moriński ma prawo do uczestnictwa w życiu politycznym bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych przez siebie organów władzy publicznej. Mieszkaniec, który nie jest obywatelem nie ma prawa do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym, ani nie może uczestniczyć w wyborach i referendach.

Art. 92

Obywatelem Królestwa Morinii można zostać składając wniosek o nadanie obywatelstwa do Króla Morinii. Wnioski pobytowe przyznaje Gubernator prowincji.

Art. 93

Obywatelstwo Królestwa Morinii można utracić w określonych przypadkach:

 1. Jeżeli obywatel moriński popełni zbrodnię zdrady stanu.
 2. Jeżeli obywatel moriński dobrowolnie zrzecze się obywatelstwa.
 3. Jeżeli obywatel moriński otrzyma obywatelstwo innego państwa.
 4. Jeżeli obywatel moriński przebywa poza granicami Królestwa Morinii dłużej niż trzy miesiące.
 5. Jeżeli aktywność obywatela morińskiego zaniknie we wszystkich strukturach państwa i społeczeństwa.

Decyzję o odebraniu obywatelstwa morińskiego podejmuje Król Morinii.

Art. 94

Każdy obywatel i mieszkaniec ma prawo do organizacji zgromadzeń oraz uczestnictwa w zgromadzeniach.

Art. 95

Każdy obywatel i mieszkaniec ma prawo do wyrażania swoich poglądów, opinii oraz do szerzenia własnych idei we wszelki możliwy sposób przy poszanowaniu prawa nietykalności osobistej innych osób.

Art. 96

Każdy obywatel i mieszkaniec ma prawo do uczestniczenia oraz nieuczestniczenia w obrzędach religijnych oraz zachowania wolności sumienia i obyczajów.

Art. 97

Każdy obywatel i mieszkaniec ma prawo korzystać z całego dorobku cywilizacyjnego ludzkości oraz wnosić swój wkład w rozwój tejże cywilizacji.

Art. 98

Każdy obywatel i mieszkaniec ma prawo do przemieszczania się po terytorium państwa oraz do opuszczenia dobrowolnego opuszczenia jego granic.

Art. 99

Prawo każdego obywatela i mieszkańca do zachowania tajemnicy korespondencji musi być respektowane.

Art. 100

Prawo każdego obywatela i mieszkańca do nabywania, posiadania i ochrony własności prywatnej musi być respektowane.

Art. 101

Każdy obywatel i mieszkaniec ma prawo do wyboru miejsca pracy oraz do godnych warunków pracy oraz do wynagrodzenia odzwierciedlającego trud wykonywanych przez niego obowiązków.

Art. 102

Każdy obywatel i mieszkaniec ma prawo należeć do dowolnie wybranych organizacji, stowarzyszeń oraz spółek.

Art. 103

Każdy obywatel i mieszkaniec ma prawo zawierać umowy z osobami fizycznymi lub osobami prawnymi.

Art. 104

Odpowiedzialności karnej podlega tylko osoba, która popełniła czyn zabroniony przez prawo.

Art. 105

Osoba oskarżona ma prawo do sprawiedliwego postępowania prowadzonego przez niezawisły i bezstronny sąd.

Art. 106

Osoba oskarżona ma prawo do obrony podczas prowadzonego postępowania.

Art. 107

Każdy obywatel i mieszkaniec może zostać pozbawiony wolności jedynie prawomocnym wyrokiem sądu. Jeżeli dobro prowadzonego postępowania tego wymaga prokurator może wydać pisemny nakaz aresztowania na czas trwania postępowania. Prokuratorski nakaz aresztowania musi zawierać zarzuty postawione osobie oskarżonej. Niczyja wolność nie może być ograniczona na czas dłuższy niż 72 godziny bez nakazu prokuratorskiego.

Art. 108

Rewizja lub zajęcie miejsca zamieszkania osoby podejrzanej nie może się odbyć bez przedstawienia nakazu prokuratorskiego.

Art. 109

Osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa nie może zostać uznana za winną jeżeli nie została jej udowodniona wina w postępowaniu sądowym prowadzonym przez niezawisły i bezstronny sąd.

Art. 110

Osoba oskarżona ma prawo do odmowy składania zeznań obciążających ją oraz osoby z nią spokrewnione lub spowinowacone.

Art. 111

Za popełnione przestępstwo można być sądzonym tylko raz.

Art. 112

Osoba niesłusznie pozbawiona wolności może starać się o finansową rekompensatę za poniesione szkody.

UWAGI

Zasady zawarte w konstytucji szczegółowo określają ustawy.

Juan Samir, Skrijat Wszechsławii

Poprawny XHTML 1.0 Strict! Poprawny CSS!